TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Časté dotazy veterinářů

Krytí ošetření zvířete

Jaký je rozdíl mezi akutním a chronickým onemocněním? Jaké ošetření lze z pojištění hradit?
Akutní onemocnění je pro potřeby pojištění definováno jako náhle vzniklé onemocnění, které obvykle začíná rychle a náhle, trvá krátce a má intenzivní příznaky. Onemocnění se zcela vyhojí.

Chronické onemocnění definujeme jako déle trvající onemocnění, jehož příznaky jsou přítomny více méně trvale nebo není jistá prognóza na vyléčení. U dermatologických onemocnění považujeme stav trvající déle než 90 dní za chronický.

Z pojištění lze hradit pouze náklady v souvislosti s léčbou akutního onemocnění. Mohou nastat případy, kdy budete léčit akutní onemocnění, které ale přejde do chronického stavu (např. opakované záněty nebo gastritidy). V tomto případě lze hradit pouze akutní fázi (resp. subchronickou fázi).
Z pojištění jsou hrazeny náklady v souvislosti s prvním výskytem chronického onemocnění. Kolik léků je možné klientovi předepsat? Jak dlouho lze léčit onemocnění, které se vyvine jako chronické?
Náklady v souvislost s léčbou prvního výskytu chronického onemocnění (tedy prvotní zaléčení nemoci, která bude později brána jako chronická), lze hradit po dobu nezbytně nutnou, nejdéle 1 měsíc.
Budou uhrazeny náklady za provedený akutní císařský řez u feny, která je v ohrožení života?
Tyto náklady bohužel nemůžeme proplatit. Ošetření v souvislosti s porodem, březostí (i falešnou), kastrací, rozmnožováním a umělým oplodněním jsou z pojistné ochrany vyloučeny. Z pojištění můžeme hradit pouze situace, které nemohl dopředu nikdo předvídat a jsou tedy zcela nahodilé. Porod, ačkoli jeho průběh může být akutní a život ohrožující, nemůže být chápán jako důsledek nahodilé události, všichni víme, že nastane.
Co když se přijde ošetřit klient, který nedodržuje prevenci? Proplatíte mi náklady za ošetření?
Máte pravdu, že na dodržování prevence hodně dbáme. Jestliže majitel zvířete nedodržuje Vámi stanovený léčebný plán nebo prevenci, nemůžeme uhradit náklady za ošetření nemoci, která byla způsobena tímto zanedbáním nebo nedodržením.
Co když kočka onemocnění některou z nemocí, proti které není očkovaná? Nebo nebude každoročně prováděn test FeLV a projeví se u ní příznaky této nemoci?
V našich podmínkách máme uvedeno, že pojištěné zvíře musí být po dobu pojištění očkováno podle očkovacího plánu stanoveného veterinářem. Jestliže majitel zvíře naočkovat nedá a kočka onemocní nemocí, proti které měla být chráněna očkováním, náklady spojené s léčbou této nemoci nemůžeme proplatit. Stejné pravidlo platí i pro testování na FeLV, tedy jestliže nebude proveden každoroční test a u kočky se projeví toto onemocnění, nemůžeme hradit náklady spojené s léčbou této nemoci. Důvodem tohoto požadavku je doložení, že kočka netrpěla FeLV už při vstupu do pojištění.
Co když mojí vinou zemře zvíře s průkazem původu, vyplatíte klientovi plnění z pojištění smrti?
Jestliže důvodem úhynu zvířete bylo Vaše zavinění, kterého jste si vědom/a, pojistné plnění klientovi můžeme poskytnout.

Upozorňujeme Vás však, že klient může náhradu škody za uhynulé zvíře požadovat přímo po Vás. Náhrada škody může být klientovi vyplacena z Vašeho pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Toto pojištění standardně sjednává Komora veterinárních lékařů ČR registrovaným veterinářům.

Klient má nárok pouze na proplacení skutečné škody, tedy na "jedno pojistné plnění". Prosíme Vás proto, abyste se s námi spojili, než podniknete kroky vedoucí k poskytnutí náhrady škody z Vašeho pojištění, bychom nevyplatili pojistné plnění neoprávněně dvakrát.
Je hrazeno dědičné onemocnění chrupu? Je hrazen absces od kořene zubu, který se vytvořil na zubech bez zubního kamene (nebo na zubech, kde byl zubní kámen čištěn)? Je hrazena extrakce perzistentních špičáků?
Ošetření a léčba chrupu nebo dásní nespadá do pojistné ochrany. Výjimkou je léčba nemocí, které jsou taxativně vyjmenovány v pojistných podmínkách, a to redukce mandibulárních korunek, záněty dásní s doloženou pravidelnou prevencí, zubní cysta a hypoplazie skloviny. V případě úrazu zubů hradíme 100% nákladů v případě, kdy je úraz ošetřen do 2 dnů od jeho vzniku. V případě pozdějšího ošetření bude hrazeno 50 % nákladů.
Je hrazena pyometra (zánět dělohy)?
Náklady za léčbu zánětu dělohy hradíme. Výjimku tvoří případy, kdy k zánětu dělohy došlo v souvislosti s březostí, porodem, umělým oplodněním.
Jak zjistíte, že šlo o nepreventivní kastraci, tedy zákrok hrazený z pojištění?
Spoléháme se na to, že naši smluvní partneři jednají čestně a férově. V případě uvedení zavádějících nebo nepravdivých údajů, které by vedly k vyplacení pojistného plnění, by se jednalo o pojistný podvod. Samozřejmě máme mechanizmy, díky kterým dokážeme tyto situace detekovat. V takovém případě bychom nemohli pokračovat ve smluvním vztahu s veterinářem.
Jak se posuzují pacienti s dermatologickými potížemi?
Není rozhodující, jaký zdravotní problém řešíte. Vždy je zde pouze otázka, zda se nejedná o chronické onemocnění (viz naše definice chronického onemocnění výše). Za léčbu chronického onemocnění náklady nemůžeme proplatit. Dermatologický problém, který trvá déle než 90 dní považujeme za chronický. Jestliže se jedná o dermatologické obtíže, které nejsou chronického charakteru, není důvod náklady neproplatit.

Administrativní oblast

Jak zjistím, na co je klient pojištěný?
Detailní informaci o pojistné smlouvě zjistíte ve svém systému po zadání čísla smlouvy. Uvidíte zde údaje o majiteli, zvířeti, zda je smlouva aktivní a jaký typ pojištění je sjednán – pouze úraz nebo úraz i nemoc.
Co když klient vyčerpá limit hned na počátku pojištění? Musí počkat celý rok na obnovení limitu nebo je možné limit navýšit v průběhu pojištění?
Při sjednání pojištění si každý klient může zvolit výši ročního limitu, a to především s ohledem na stáří a velikost zvířete (mladé kotě nepotřebuje stejně vysoký limit jako 5 let stará doga). Jestliže je roční limit vyčerpán, klient musí skutečně počkat na konec pojistného období, kdy se roční limit zase obnoví. Proto je dobré klienta informovat o vhodnosti sjednat pojištění s vyšším limitem.

Bude-li chtít zvýšit limit na pojistné smlouvě (vybrati si jiný tarif), může tuto změnu provést vždy ke konci pojistného období. O této změně nás musí informovat včas, nejdéle 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
Co vše Vám musím poslat, aby byla pojistná událost vyřízena? Stačí účet z mého systému (WinVetu, VetISu, Vetfoxu, VetBooku)? Budete potřebovat i RTG snímky, výsledky vyšetření krve nebo doprovodnou lékařskou zprávu?
Jsme unikátní v tom, že v drtivé většině případů nemusíte posílat vůbec nic. Tím, že ve svém systému zadáte číslo pojistné smlouvy a provedete autorizaci ošetření, dostaneme v reálném čase do našeho systému Váš denní záznam a účtované položky. Náklady za ošetření Vám proto můžeme okamžitě zaslat na Váš účet.

Mohou nastat případy, které budou komplikované nebo sporné. Je možné, že v těchto případech Vás požádáme o součinnost a zaslání dalších podkladů. Ale i tyto případy budeme řešit velice rychle a naší prioritou bude Vás zatěžovat co nejméně.

Předejít případným prodlevám pomůžete tím, že do denního záznamu co nejpřesněji popíšete okolnosti případu/diagnózy a u větších plánovaných zákroků, zejména v oblasti ortopedie, ověříte plnění provedením kalkulace dopředu.
Jakým způsobem probíhá účtování nákladů v případě dvou typů ošetření – jedno není hrazeno z pojištění ale druhé ano? Například současně provedená preventivní kastrace a ošetření zánětu žaludku.
Ve svém systému vytvoříte dva separátní účty. Na první účet uvedete položky, které nemohou být hrazeny z pojištění (např. prevence, kosmetika, krmení, administrativa) a tento účet bude uhrazen klientem. Do druhého účtu uvedete všechny položky, které mohou být z pojištění proplaceny. Například náklady související s kastrací uhradí klient, ale léčbu zánětu žaludku proplatíme my.
Bude stačit sjednaný limit?
Ujistit se, zda bude proplaceno ošetření v plné výši můžete pomocí předautorizace ošetření. Ve Vašem systému (WinVet, VetIS, Vetfox nebo VetBook) můžete požádat o před schválení kalkulace za ošetření. Ve většině případů Vám během několika vteřin zašleme informaci, jakou částku garantujeme, případně se s Vámi spojíme a doplníme si potřebné informace.

Jestliže je sjednaný limit částečně nebo úplně vyčerpaný, nebo nemůžeme hradit některé položky z Vaší kalkulace, zašleme Vám po zadání předautorizace informaci o skutečné výši pojistného plnění. Náklady za ošetření nad tuto částku musí klient uhradit sám.
Chtěl bych mít přehled, kolik fakturovaných nákladů bylo přes pojištění PetExpert a kolik faktur mi "visí" přímo u klientů.
V každém vztahu mohou být v jeho počátcích určité pochybnosti, a protože pořádek dělá přátele, rádi Vám na vyžádání přehled vyplaceného plnění zašleme. Jestli si tuto službu přejete aktivovat, dejte nám vědět. Přehled můžeme poskytnout za Vámi zvolené období – denní, týdenní, měsíční apod.
Jaký je postup při sjednání pojištění, jestliže používám integrovaný systém?
Pojištění lze sjednat pouze na našich webových stránkách www.petexpert.cz nebo na zákaznické lince 295 562 562. V některých systémech lze ale klienta s jeho souhlasem do pojištění doporučit - v takovém případě se k nám odešlou údaje o zvířeti a kontakt na klienta, kterého následně kontaktujeme a pomůžeme mu se sjednáním.
Jakým způsobem budou řešeny případné spory, například když odmítnete proplacení nároku?
Naším cílem je případné spory eliminovat a předcházet jim. Proto na našich webových stránkách máme přehledně a jasně uvedeno, v jakých případech nemůžeme pojistné plnění poskytnout. Proto Vás ani klienta nečeká žádné nemilé překvapení, nebo celý román výmluv.

Chápeme, že mohou nastat situace, které budou sporné. Jestliže nastane situace, kdy nemůžeme vyplatit pojistné plnění, náklady za ošetření uhradí klient. Případný spor pak budeme řešit přímo s klientem. Věříme, že vždy najedeme společné řešení, které bude vyhovovat všem.
Když se klient díky mému doporučení pojistí, dostanu nějaký benefit?
Dostanete mnohem více. Vaším benefitem bude možnost léčit zvíře bez ohledu na aktuální finanční situaci klienta. Víme z vlastních zkušeností, že každý klient si nemůže dovolit drahou podrobnou diagnostiku, nákladné MRI či CT vyšetření, hospitalizaci, medikaci apod. Naším společným cílem proto bude majitelům zvířat tyto služby umožnit.

Abychom Vám pomohli s "rozjetím" pojištění Vašich klientů, můžeme Vás zařadit do programu Partner programu, kdy poskytujeme odměnu za doporučení klienta, který si pojištění následně sjedná. O detailech Vás bude informovat náš zástupce.
Co všechno musím zadat do případné předautorizace? Všechny položky? Nestačí jen jeden řádek s odhadem ceny?
Předautorizace slouží k tomu, abyste Vy i klient měli jistotu, jaká výše nákladů za ošetření bude proplacena. Ve svém systému proto zadejte položky, které budete nárokovat. Nejedná se o žádný krok navíc, tyto položky byste do systému zadali i v případě, že by klient pojištění neměl.
Jaký je další postup, když se předautorizace vrátí nepotvrzená nebo potvrzená jen částečně?
Jestliže požádáte o schválení kalkulace, vždy od nás dostanete informaci, jakou částku pro Vás blokujeme. Tato částka je blokována po dobu 24 hodin. Po tuto dobu můžete plnění uplatnit nebo kalkulaci stornovat, případně upravit.

Partnerství s PetExpert

Co se děje s mými daty, které se k vám z mého systému posílají?
Pracujeme zásadně s daty, která se týkají ošetření v rámci pojistných událostí. Z celkového objemu Vaší práce to bude vždy nepoměrně minoritní část (odhadujeme do 5%). Nezajímá nás Vaše marže ani další obchodní data, ale s daty kvalifikovaně pracujeme a to v oblasti cenotvorby pro naše pojistné produkty. Díky nim jsme a budeme schopni zachovat dostupné pojištění s nadstandardním krytím a minimem výluk pro naprostou většinu klientů. Získaná data nikam neprodáváme ani neposkytujeme a nehodláme se těmto praktikám propůjčit.
Slyšel(a) jsem, že hrozí riziko, že budete posílat mé klienty na levnější kliniky ...
Absolutně a rezolutně NE! V rámci naší sítě plně respektujeme rozmanitost nabídky a s tímto naše pojištění počítá. U dražších klinik je vhodné doporučit vyšší úrovně pojištění kvůli ročnímu limitu na ošetření. Chceme, aby zvířata byla ošetřována kvalitně, ne nejlevněji. Pojištění existuje právě proto, aby si klienti mohli dražší léčbu dovolit.
Můžete mi zrušit smlouvu o spolupráci a převést mé klienty ke konkurenci?
Důvod ke zrušení smlouvy je soustavné porušování smluvních podmínek nebo zřetelný pojistný podvod či pokus nebo účast na něm. Chováme se vůči našim partnerům velkoryse a s důvěrou, ale očekáváme, že stejně se budou chovat i oni. Ověřujeme si náhodně, zda se účtují stejné ceny klientům s pojištěním jako klientům bez pojištění a zda byla ošetření skutečně provedena. Mimo porušení podmínek smlouvy není důvod pro její zrušení. V případě porušení smluvních podmínek partnera a výpovědi smlouvy mohou pojištění klienti využít služeb jiného smluvního partnera pro zákroky hrazené z pojištění nebo mohou bez sankcí zrušit své pojištění a sjednat si jiné, které je smluvní sítí nebude omezovat.
Jste nějak provázáni se společnostmi, které skupují kliniky a vytváří řetězce veterin?
Absolutně a rezolutně ne. Ke všem našim partnerům přistupujeme naprosto stejně a naše podmínky jsou pro všechny členy naší smluvní sítě shodné. Mezi naše partnery patří jak jednotlivé kliniky nejrůznějších velikostí, tak i řetězce klinik. Veterináře si vybírá, resp. má vybraného klient a my jdeme tam, kde jsou stávající a potenciální klienti a dle toho i zasmluvňujeme.